Klachtenregeling

 

Voordat u een klacht indient

Wanneer u ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een leerkracht, pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een ondersteunende medewerker wanneer het over bijvoorbeeld uw overeenkomst voor de kinderopvang gaat. Komt u er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur.

Voor klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden, is zowel voor onderwijs als voor kinderopvang een klachtenregeling opgesteld. Deze klachtenregeling ligt op het kindcentrum ter inzage en kan ook op de website gedownload worden (klik op de link hieronder).

Integrale klachtenregeling CKC Drenthe

Wilt u uw klacht formeel indienen bij de klachtencommissie? De contactpersoon van uw kindcentrum of de vertrouwenspersoon kan u hier eventueel bij helpen.

Interne contactpersonen 

Elk kindcentrum heeft een (meestal interne) contactpersoon benoemd die u in contact kan brengen met de klachtencommissie of de externe vertrouwenspersoon van CKC Drenthe. De contactpersoon staat dicht bij de ouders en het personeel op het kindcentrum en kan daarom gemakkelijker benaderd worden. Wie dit is kunt u lezen in de schoolgids (ook wel informatiegids of kindcentrumgids genoemd) of navragen bij de directie.

Externe vertrouwenspersonen

CKC Drenthe beschikt over twee externe vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleiden de klager desgewenst bij de verdere procedure en verlenen bijstand. Uiteraard zijn de vertrouwenspersonen gebonden aan geheimhouding en nemen zij bij hun werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersonen van CKC Drenthe zijn:

 • Ds. D. (Diete) Kits, uit Bovensmilde, tel. 0592-412697
  Mw. Kits is predikant bij de PKN te Bovensmilde.
   
 • Mw. E.G. (Liesbeth) Harderwijk uit Assen, tel. 06-12931896 of liesbethharderwijk@gmail.com
  Mw. Harderwijk is voormalig familierechtadvocaat en scheidingsmediator. 

Onafhankelijke Klachtencommissie

Desgewenst kan ook rechtstreeks een beroep gedaan worden op de onafhankelijke klachtencommissie van CKC Drenthe. Uw klacht zal dan volgens de procedure in behandeling worden genomen. De klachtencommissie van CKC Drenthe is bereikbaar via het emailadres: klachtencommissie@ckcdrenthe.nl 

Beroepmogelijkheid voor de ouders van de kinderopvang

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht volgens deze klachtenregeling en/of over het resultaat na afloop en betreft uw klacht de kinderopvang?Dan kunt u eventueel nog uw klacht extern indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang met daaraan verbonden het Klachtenloket Kinderopvang. Deze commissie is beschikbaar voor gratis informatie, advies en bemiddeling. Wanneer u hier een geschil indient, dan doen zij een bindende uitspraak voor beide partijen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar het klachtenloket kinderopvang. U kunt ook deze brochure klachtenloket kinderopvang raadplegen.

Beroepmogelijkheid voor de ouders en het personeel vanuit onderwijs

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht volgens deze klachtenregeling en/of het resultaat na afloop en betreft uw klacht het onderwijs? Dan kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank. Daarnaast is er nog een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij:

 1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van werknemers tegen besluiten van hun werkgever(BRPFO).
 2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van medezeggenschapgeschillen
  (LCG WMS).
 3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen tussen ouders en College van Bestuur over bijvoorbeeld toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, het vast- en bijstellen van ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van leerlingen (GPO).

Geschillen waarover deze commissies zich uitspreken, dienen niet (eerst) te worden voorgelegd aan de klachtencommissie maar direct aan de betreffende commissies.