Daltonschoolprofiel

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE

Kinderen stap voor stap leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Dat is het uitgangspunt van Daltononderwijs. Het schept daarmee een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving. Door heldere afspraken tussen leerkracht en individuele leerling biedt de leerkracht veiligheid en structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren. Op Daltonscholen ligt de focus op 6 kernwaarden:

Vrijheid in gebondenheid wil zeggen dat kinderen vrijheid krijgen, maar deze is begrensd. De leraar geeft grenzen aan waarbinnen kinderen kennis en ervaring kunnen opdoen. Zelfstandigheid en Effectiviteit zijn in het Daltononderwijs belangrijke items. Naast leren plannen, krijgen de kinderen taken die ze in een bepaalde tijd afronden. De kinderen leggen daarover verantwoording af door te Reflecteren op hun keuzes, op hun eigen gedrag en prestaties.

Samenwerken wordt op Daltonscholen aangemoedigd en aangeleerd, in tweetallen of in kleine groepjes. Het zorgt ervoor dat kinderen van elkaar leren door middel van onder andere vaardigheden als feedback geven en ontvangen. Respect tonen voor anderen wordt daarbij ontwikkeld. Borging is voor de school als organisatie, leerkrachten en kinderen essentieel. “Doen we het op de goede manier? Is er een doorgaande lijn in de school en komt de school de gemaakte afspraken na?” Dat zijn de vragen die het schoolteam zich geregeld stelt en die door het visitatieteam van De Nederlandse Dalton Vereniging eens per vijf jaar worden gecontroleerd.

DKC ‘t Kompas heeft zelf de Daltonkernwoorden: Vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en Effectiviteit, Reflecteren, Samenwerking en Borging samengevat in drie begrippen: betrokken, betrouwbaar en bekwaam.

Betrokken: Betrokkenheid speelt zich af op verschillende niveaus en zegt iets over de relatie tussen leerkrachten, leerling en ouders: de leerling voelt zich betrokken bij school, bij het werk als daar aandacht voor is, als hij of zij zich gezien voelt en gewaardeerd wordt. Ook voor ouders en hun betrokkenheid bij de school is dat een belangrijk gegeven.

Betrouwbaar: Om te kunnen leren is o.a. rust en concentratie nodig. Een voorspelbare schooldag en een gestructureerde omgeving is veilig en maakt leren prettig. De leraar hanteert de orderegels en is eenduidig in gedrag. Ook in communicatie naar collega’s onderling en naar ouders zorgen we voor helderheid en duidelijkheid.

Bekwaam: Ieder mens, ieder kind heeft de behoefte zich bekwaam of competent te voelen. Dat is een belangrijk gegeven als het gaat om het leerstofaanbod. Vanuit een gevoel van 'dat gaat mij lukken', maakt de leerling steeds een nieuw stapje dat moeilijker is dan de vorige.

Krijg je steeds taken die ver boven je niveau liggen, dan voel je je onbekwaam, heel onprettig. Dat kan leiden tot teleurstelling en tegenzin om naar school te gaan. De bekwaamheid van de leraar is om van elk kind het niveau te kennen en met de opdrachten hierop aan te sluiten.

PEDAGOGISCHE VISIE

Opvoeding en onderwijs gaan op ‘t Kompas hand in hand. De school en de ouder(s)/verzorgers begeleiden het kind op weg naar volwassenheid om straks volwaardig te kunnen deelnemen in de maatschappij, waarbij het kind een steeds grotere rol krijgt toebedeeld in het maken van keuzes.

Op deze wijze voldoet de school aan haar twee hoofdtaken: 

Het (samen met de ouders) opvoeden van en het lesgeven aan kinderen. 

PAST DALTON BIJ MIJN KIND?

“Daltononderwijs is iedere leerling gegund"

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Op onze school stimuleren we de ontwikkeling van talenten en creativiteit.

Daltonderwijs is ons inziens geschikt voor alle kinderen en niet in de laatste plaats omdat het zeer goed aansluit bij het hedendaagse voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat je als ouder gelooft in deze (gestructureerde) werkwijze en dat wil ondersteunen vanuit de opvoeding.

DALTON SAMENGEVAT

Elke Daltonschool heeft als uitgangspunt vijf kernwaarden, welke vanuit de ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten zijn ontstaan. Schematisch treft u ze in de nevenstaande figuur aan. 

Onze visie en ons onderwijs sluit hier natuurlijk op aan. U leest hier meer over in ons  Daltonboek dat op onze website is te vinden.

KENMERKEN VAN ONZE SCHOOL

Onze Daltonschool kenmerkt zich door:

- een helder pedagogisch klimaat;

- een doorgaande lijn, qua werkwijze, door de hele school;

- het gebruik van dagkleuren;

- het werken met taken;

- het werken met keuzewerk;

- het werken met uitgestelde aandacht;

- ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen;

- veel structuur;

- permanente ontwikkeling;

- een samenwerkend, lerend team (leren van elkaar, opvattingen delen, intervisie);

- eisen stellen aan elkaar en verantwoording nemen/geven;

- samenwerking (zowel tijdens het taakwerk als daarbuiten).