Leerlingenzorg

Het uitgangspunt voor een optimale leerlingenzorg is dat elke leerling die zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft. We willen zowel de begaafde leerlingen als de kinderen met leerproblemen en/of leerachterstanden die lesstof bieden die bij hen past. Daarvoor moet de onderwijsleersituatie zodanig ingericht worden dat er gedifferentieerd kan worden naar verschillende niveaus. Een goed middel om dat te realiseren is o.i. het zelfstandig werken, waarmee de leerkrachten momenten scheppen om individuele hulp te kunnen bieden.

Een belangrijk instrument om de leerlingen heel gericht te begeleiden is het leerlingvolgsysteem. Dat houdt in dat alle leerlingen regelmatig gescreend worden op de leergebieden rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Dat gebeurt volgens een toetsenrooster. Aan de hand van de toets resultaten, is het mogelijk kinderen met leerachterstanden of leer- en gedragsproblemen te signaleren. Twee keer per jaar wordt er ook een checklist voor de sociaal-emotionele ontwikkeling geraadpleegd. Vervolgens wordt er gekeken naar mogelijke oorzaken van de leerachterstanden en leerproblemen. Dat noemen we diagnosticeren.

De leerkrachten stellen 2 keer per jaar een plan van aanpak op voor de verschillende vakgebieden. Hierin staat onder meer omschreven wie er welk programma volgt, hoe het programma eruitziet en welke onderwijsondersteuning de leerlingen nodig hebben.

De resultaten van de toetsen en de algehele voortgang van de leerlingen wordt besproken tijdens de groepsbesprekingen. Er zijn 3x per jaar groepsbesprekingen. Daar kan iedere leerkracht verslag doen en vervolgens bepaalt de leerkracht in samenspraak met de kwaliteitscoördinator wat voor extra hulp deze leerling krijgt. Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats om na te gaan wat de resultaten zijn van de plannen.

Bovenstaande is uiteraard een summiere samenvatting van ons systeem van leerlingenzorg. Als u in voorkomende gevallen meer wilt weten over de extra zorg die we willen en kunnen bieden, neemt u dan contact op met onze kwaliteitscoördinator van de school. Onze kwaliteitscoördinator is Josephine Tuik. Ze is aanwezig op de dinsdag voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij kijkt mee in de klassen en heeft contacten met de GGD, Attenta, de logopedist, de fysiotherapeut, de jeugdagent, Yorneo en Timpaan. 

Het kan uiteraard voorkomen dat leerlingen ondanks de bovengenoemde leerlingenzorg toch verwezen moeten worden naar het speciaal onderwijs. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze school beschreven t.a.v. de opvang en begeleiding van kinderen met bijzondere leer- en gedragsproblemen. U zult begrijpen dat de mogelijkheden om extra zorg te bieden begrensd zijn. Op een reguliere basisschool zijn dikwijls de faciliteiten waarover het speciale onderwijs beschikt, niet voor handen.

Als er leerlingen verwezen moeten worden naar een andere schoolsoort, dan worden ze eerst getest door onze schoolbegeleider. Uiteraard met instemming van de ouders/verzorgers. Indien nodig volgt er dan een aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De school vult een uitgebreid onderwijskundig rapport in en uiteindelijk oordeelt de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) over plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.

N.B.: U kunt te allen tijde het bovengenoemde zorgplan van de school inzien als u daarin geïnteresseerd bent. Ook is er een zorgplan van het samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) waarin onze school participeert. In dat zorgplan wordt met name de verwijzingsprocedure voor het speciaal onderwijs uitvoerig beschreven.

Adressen:

PCL Stadskanaal

Postbus 9

9665 ZG Oude Pekela

0597-618888

Federatief Samenwerkingsverband W.S.N.S,

Zuid-Oost Groningen/Drenthe, SWV 208

dhr. J. Akkerman (coördinator)

Hoofdweg 226

9678 PV Westerlee

tel. 0599-61888